0513 48 58 55bereikbaar van ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Algemene voorwaarden

Vind bij Direct-relatietherapie de relatietherapeut die bij u past!
  • Geen wachtlijst
  • Persoonlijk advies
  • Korte lijn therapeut
  • Deskundig afsprakenbureau
Meer voordelen

Artikel 1: De opdracht en de vergoeding
De cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger sluiten met de psycholoog een overeenkomst van opdracht om coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments aan de cliënt te verlenen. Direct-psycholoog is daarbij geen partij.

De psycholoog voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding, en staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot Direct-psycholoog.

Het honorarium voor de werkzaamheden van de psycholoog komen de psycholoog en de cliënt zelf overeen.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
De psycholoog is zelf verantwoordelijk voor de verleende coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments en nakoming van de overeenkomst met de cliënt. De psycholoog zorgt ervoor dat hij voldoet aan regelgeving en de van toepassing zijnde beroepseisen en dat hij voldoende bevoegd en bekwaam is. Direct-psycholoog is daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.

Direct-psycholoog is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het functioneren van haar site.

Artikel 3: Kwaliteit
Direct-psycholoog controleert bij inschrijving van de psycholoog:
o de behaalde relevante diploma’s;
o dat de psycholoog beschikt over een geldig legitimatiebewijs;
Direct-psycholoog geeft geen instructies aan de psycholoog en staat niet in voor de kwaliteit van de door de psycholoog verleende coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments. Daar is alleen de psycholoog voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Direct-psycholoog houdt geen toezicht op de coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments niet tevreden is, moet hij of zij zich wenden tot de psycholoog dan wel een klachteninstantie waar de psycholoog onder valt dan wel bij is aangesloten.

Artikel 4: Gegevensververwerking
Direct-psycholoog verwerkt (persoons)gegevens betreffende de cliënt voor zover nodig is voor haar activiteiten. De wettelijke bewaartermijnen worden in achtgenomen.

Artikel 5: Relatiebeding
Het is de psycholoog niet toegestaan om, gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst, buiten die overeenkomst om coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments te verlenen aan cliënten die zijn verkregen via Direct-psycholoog.

Het is de psycholoog niet toegestaan om, gedurende een periode van twaalf maanden na afloop van de onderhavige overeenkomst, coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments te verlenen aan cliënten die via Direct-psycholoog zijn verkregen gedurende de looptijd van de onderhavige overeenkomst.

Het is cliënten/zorgvragers ook niet toegestaan om te handelen in strijd met de leden 1 en 2.

Artikel 6: Duur overeenkomst, verhindering en opzegging
De duur van de onderhavige overeenkomst is gelijk aan de duur van de overeenkomst tussen de cliënt en de psycholoog.

In het geval de psycholoog verhinderd is voor de met de cliënt overeengekomen werkzaamheden, ligt niet op Direct-psycholoog de verplichting om voor vervanging zorg te dragen.

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de cliënt en/of Direct-psycholoog failliet wordt verklaard, een surseance van betaling wordt uitgesproken, de cliënt overlijdt en indien Direct-psycholoog haar activiteiten staakt.

Artikel 7: Wijziging overeenkomst
Direct-psycholoog is bevoegd om op elk moment deze overeenkomst te wijzigen.