0513 48 58 55bereikbaar van ma t/m vr 8.45 - 17.00 uur
volg teaser xs
volg teaser lg
volg teaser lg
volg teaser lg

Algemene voorwaarden

Vind bij Direct-relatietherapie de relatietherapeut die bij u past!
 • Geen wachtlijst
 • Persoonlijk advies
 • Korte lijn therapeut
 • Deskundig afsprakenbureau
Meer voordelen

ALGEMENE VOORWAARDEN DIRECT-PSYCHOLOOG

Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en rechtsverhoudingen met of van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ribo Advies gevestigd te Heerenveen, handelend onder de naam Direct-relatietherapie.
 • Direct-relatietherapie is een dienstverlenende organisatie waarvan psychologen als zelfstandig werkzame psycholoog, diensten kunnen afnemen, en die hun werkzaamheden aanbieden via de bemiddeling van Direct-relatietherapie ten behoeve van cliĆ«nten, die behoefte hebben aan coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments.
 • Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding en ondertekening van de dienst-verleningsovereenkomst tussen Direct-relatietherapie en de cliĆ«nt alsook door schriftelijke aanvaarding en ondertekening van de behandelovereenkomst tussen de zelfstandig werkzame psycholoog en de cliĆ«nt.
 • Er is een onderliggende dienstverleningsovereenkomst tot stand gekomen tussen Direct-relatietherapie en de zelfstandig werkzame psycholoog.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Direct-relatietherapie geeft als dienstverlenende organisatie uitvoer aan ondersteunende werkzaamheden van administratieve aard voor de zelfstandig werkzame psycholoog.
 • De zelfstandig werkzame psycholoog voert zijn werkzaamheden als behandelaar en zorgverlener naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding, en staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot Direct-relatietherapie.
 • De cliĆ«nt dient steeds tijdig alle relevante gegevens en informatie te verstrekken welke nodig zijn voor een goede uitvoering van de behandeling door de zelfstandig werkzame psycholoog alsook voor de correcte uitvoering van de bemiddelende en administratieve rol van Direct-relatietherapie.

Duur van de overeenkomst, verhindering en opzegging

 • De duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen Direct-relatietherapie en cliĆ«nt is gelijk aan de duur van de behandelovereenkomst tussen de zelfstandig werkzame psycholoog en cliĆ«nt.
 • In het voorkomende geval dat de zelfstandig werkzame psycholoog verhinderd is voor de met de client overeengekomen behandelingen, heeft Direct-relatietherapie geen verplichting om voor vervanging te zorgen.
 • De duur van de dienstverleningsovereenkomst tussen Direct-relatietherapie en de zelfstandig werkzame psycholoog en opgenomen in desbetreffende overeenkomst.

Prijzen en tarieven, facturering en betaling

 • Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euroā€™s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.
 • Jaarlijks is Direct-relatietherapie gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan de Dienstenprijsindex van het CBS (alle CPA-secties, 2010 = 100) van het voorgaande kalenderjaar plus drie (3) procent. Direct-relatietherapie zal deze berekening als maximale verhoging toepassen en is derhalve vrij een andere berekening methode te gebruiken, welke lager uitvalt.
 • Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Direct-relatietherapie is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente over het factuurbedrag aan Direct-relatietherapie verschuldigd.
 • Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Direct-relatietherapie te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

 • Indien Direct-relatietherapie bij het uitvoeren van haar werkzaamheden toegang heeft tot persoonsgegevens en/of persoonsgegevens verwerkt, sluiten Partijen voorafgaand aan de toegang en/of verwerking een verwerkersovereenkomst. Direct-relatietherapie stelt daartoe haar standaard verwerkersovereenkomst ter beschikking. Indien Opdrachtgever haar eigen model wenst te hanteren, heeft Direct-relatietherapie het recht om de tijd om te komen tot een door alle partijen ondertekende verwerkersovereenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen. In het geval opdrachtgever haar standaard verwerkersovereenkomst ter beschikking stelt garandeert Direct-relatietherapie niet dat zij me alle bepalingen zoals deze zijn verwoord in de standaard verwerkersovereenkomst van opdrachtnemer zijn opgenomen kan aanvaarden.

Aansprakelijkheid en overmacht

 • De totale aansprakelijkheid van Direct-relatietherapie wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door opdrachtgever daadwerkelijk betaalde prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot hetgeen door Direct-relatietherapie in het kader van die overeenkomst opdrachtgever in de twee (2) maanden aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan opdrachtgever exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door opdrachtgever is betaald.
 • De aansprakelijkheid van Direct-relatietherapie voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Direct-relatietherapie voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Direct-relatietherapie voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Direct-relatietherapie wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 • De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Direct-relatietherapie.
 • Tenzij nakoming door de Direct-relatietherapie blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Direct-relatietherapie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Direct-relatietherapie onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Direct-relatietherapie ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Direct-relatietherapie in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Direct-relatietherapie vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan.
 • Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Direct-relatietherapie zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 • Direct-relatietherapie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Direct-relatietherapie zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Direct-relatietherapie de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen.
 • Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Direct-relatietherapie wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Direct-relatietherapie van haar verplichtingen ten gevolge van gebrek aan personeel, gebrek aan personeel ten gevolge van pandemie of epidemie, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Direct-relatietherapie zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Direct-relatietherapie door opdrachtgever is voorgeschreven.
 • Indien een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever Direct-relatietherapie schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst middels een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Direct-relatietherapie tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.
 • De zelfstandig werkzame psycholoog is zelf verantwoordelijk voor de verleende coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments en nakoming van de overeenkomst met de cliĆ«nt. De psycholoog zorgt ervoor dat hij voldoet aan regelgeving en de van toepassing zijnde beroepseisen en dat hij voldoende bevoegd en bekwaam is. Direct-relatietherapie is daarvoor niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.

Kwaliteit

Direct-relatietherapie geeft geen instructies aan de psycholoog en staat niet in voor de kwaliteit van de door de psycholoog verleende coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments. Daar is alleen de psycholoog voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Direct-relatietherapie houdt geen toezicht op de coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments niet tevreden is, moet hij of zij zich wenden tot de psycholoog dan wel een klachteninstantie waar de psycholoog onder valt dan wel bij is aangesloten.

Looptijd, en beƫindiging

 • De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Als de overeenkomst geen duurovereenkomst betreft eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft gelden de leden 2 tot en met 4 van dit artikel niet.
 • Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.
 • Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor Ć©Ć©n (1) jaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de overeenkomst zelf wanneer deze eindigt.
 • Na ommekomst van de (initiĆ«le) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiĆ«le looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd.
 • Indien overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is opdrachtgever gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan Direct-relatietherapie en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste Ć©Ć©n (1) jaar heeft geduurd.
 • Direct-relatietherapie is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
  indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van Ć©Ć©n of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is;
  b. indien voor Direct-relatietherapie aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen;
  c. indien opdrachtgever sursƩance heeft aangevraagd, in de situatie van sursƩance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt;
  d. indien Direct-relatietherapie door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt danwel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Direct-relatietherapie zal leiden.
 • In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Direct-relatietherapie nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Direct-relatietherapie te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan.
 • In geval van ontbinding als bedoeld in lid 6 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Direct-relatietherapie gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Direct-relatietherapie om volledige schadevergoeding te vorderen.
 • Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding. Door Direct-relatietherapie aan opdrachtgever uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 • Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beĆ«indiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beĆ«indiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter. Dit geldt ook bij beĆ«indiging door ontbinding op basis van een toerekenbare tekortkoming van Direct-relatietherapie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

 • Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over ā€œschriftelijkā€, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld.
 • Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de offerte prevaleert de Dienstverleningsovereenkomst boven deze algemene voorwaarden en prevaleren deze algemene voorwaarden boven de offerte.